criteria.jpg

Onze principes

Het doel van het onderwijs in een Newton Room is dat de leerlingen een optimaal leerresultaat bereiken en geweldige leerervaringen opdoen.

 Teaching principles_ppt.png

We hanteren de volgende principes voor het onderwijs in Newton Rooms om deze doelstelling te bereiken.

Praktische, gevarieerde en verkennende werkmethoden

Praktisch – Het onderwijs in een Newton Room moet gericht zijn op praktische activiteiten waarbij leerlingen toegang hebben tot materialen en apparatuur die bijdragen aan het leerdoel. De apparatuur is vaak anders dan die in traditionele klaslokalen. In de Newton Room is voldoende apparatuur en materiaal beschikbaar voor alle leerlingen. Het is van belang dat alle leerlingen actief betrokken worden en mee kunnen doen. De leerlingen doen dus ook actief mee aan discussies en gesprekken. De praktijkactiviteiten zijn ontworpen met het leerresultaat van de sessie in gedachten.

 

Gevarieerd – Het onderwijs in een Newton Room moet gevarieerd zijn op het gebied van methoden, apparatuur, opdrachten en werkplek. Variatie gedurende de dag zorgt ervoor dat leerlingen een optimaal leerresultaat behalen, ongeacht hun startpunt en motivatie. 

 

Verkennend – De opdrachten in de Newton Room moeten laagdrempelig zijn maar ook voldoende uitdaging bieden. Dergelijke opdrachten zijn verkennend en hebben meerdere oplossingen of strategieën. De leerlingen kunnen hun eigen uitdagingen en strategieën creëren, informatie verzamelen en analyseren. In de Newton Room werken de leerlingen aan het oplossen van problemen. Daarbij is er tijd voor nieuwsgierigheid en discussie over strategieën.


Discussies, gesprekken en reflectie

Een belangrijke factor in het proces van diepgaand leren is een productieve dialoog tussen de Newton-docent en de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. In de Newton Room is er voldoende tijd om studenten de mogelijkheid te bieden wetenschappelijke terminologie te gebruiken, hun zaak te bepleiten, te reflecteren en strategieën te bepalen. Het gebruik van wetenschappelijke terminologie wordt gestimuleerd. Leerlingen nemen actief deel aan discussies, en een gestructureerde discussie kan als activiteit onderdeel uitmaken van een Newton-module. Goede gesprekken helpen de Newton-docent goede leerprocessen vast te stellen en conclusies te trekken samen met de leerlingen. 

Samenwerken en teamwork 

Leerlingen werken samen in de Newton Room. Goed kunnen samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor later, dus de leerlingen werken altijd in groepen of duo's in de Newton Room. Via interacties en gesprekken wordt het leren ondersteund. Met goede interactie en duidelijke opdrachten en begeleiding zorgt de Newton-docent voor een goede werkrelatie.
  

Relevantie is essentieel voor meerdere aspecten van het onderwijs in de Newton Room. 

  • Relevant voor het curriculum: de modules in de Newton Room zijn nauw verbonden met de lokale onderwijscontext.
  • Relevant voor de samenleving: de modules zijn nauw verbonden met alledaagse aspecten van de natuurlijke omgeving, technologie, of industrie.
  • Relevant voor het leven en de kennis van de leerlingen: het onderwijs in de Newton Room is gekoppeld aan praktische kwesties en dingen waarmee leerlingen vertrouwd zijn. De activiteiten zijn voor de leerlingen nuttig en belangrijk.
  • Relevante apparatuur: de apparatuur die voor de activiteiten in de Newton Room wordt gebruikt draagt bij aan het bereiken van de leerdoelstelling.
  • Relevant voor de toekomst: de leerlingen worden uitgedaagd met leermethodes die relevant zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld het combineren van kennis uit verschillende bronnen, gegevensinterpretatie, kritisch en moreel redeneren, wetenschappelijke methoden en 'mindset', digitaal oplossen van problemen, verbanden zien tussen onderwerpen/vakgebieden, en sociale vaardigheden.
     

De kwaliteit in de Newton Room moet gewaarborgd worden

  • Kwaliteit in het onderwijs: ons doel is om toonaangevend onderwijs te bieden. Dit betekent dat de Newton-docent de nadruk moet leggen op goede inhoud en een goede didactische uitvoering. De kwaliteit van onze moduleplannen wordt gecontroleerd.
  • Hoogwaardige faciliteiten: de Newton Room moet een visueel en fysiek aantrekkelijke leeromgeving zijn. De Newton Room is een inspiratiebron. De apparatuur en het lesmateriaal moeten relevant en enerverend zijn.
  • Beheer en netwerk van hoge kwaliteit: de plaatselijke instellingen moeten goed op de hoogte zijn van de Newton Room. Een zorgvuldige inbedding van het Newton concept in de lokale onderwijscontext draagt bij aan een optimale leeropbrengst.
Updated