PLAST - fra makro til mikro

Anbefalt for: 13-16 år

4 t 30 min + for-/etterarbeid

2983

Det produseres enorme mengder plast i verden. Mye av denne plasten ender opp som mikroplast. Mikroplast er små plastpartikler på mindre enn 5 millimeter. De finnes overalt; i havet, i drikkevannet, i jord, i mat og i mennesker og dyr. Plastforurensing er et utfordrende, globalt miljøproblem vi må ta på alvor. Det er fortsatt store kunnskapshull om hvordan plastpartikler påvirker livet. Elevene skal i denne modulen følge plast fra makro til mikro, kartlegge kilder til mikroplast, og undersøke og analysere prøver med avansert og moderne teknologi. De skal gjennom utforskning og refleksjon tilegne seg faglig kunnskap om plast, ferdigheter på lab og bærekraftige holdninger.

PLAST - fra makro til mikro skal bidra til økt bevisstgjøring om hvilke konsekvenser mikroplast har for det biologiske mangfoldet og for menneskers helse. I denne modulen skal elevene lære hvordan mikroplast dannes, hvordan en kan finne mikroplast i vann/jordprøver og analysere disse. Elevene jobber variert, praktisk og tverrfaglig med problematikken slik at de kan ta kloke valg for fremtiden.  

Modulen kan inngå som en del av tverrfaglige prosjekt om bærekraftig utvikling hvor fokuset er knyttet til plast og plastproblematikk lokalt, nasjonalt og globalt.

 

Forarbeidet introduserer elevene for plastforsøpling generelt og til FNs bærekraftsmål.

 

Newton-dagen består av 3 praktiske aktiviteter. 

Aktivitet 1: Mikroplast på lab 1 - Klargjøre, farge og filtrere prøver
Elevene skal innhente, farge og filtrere prøver. Prøvene kan være lokale vann- og sedimentprøver, mageinnhold fra fisk/fugl, kosmetikk og/eller avløpsvann fra vask av syntetiske tekstiler. 

 

Aktivitet 2: Kilder til mikroplast
Elevene skal gjennom samarbeid og refleksjon få kjennskap til fordeler og miljømessige utfordringer med plast. Elevene skal kartlegge ulike kilder til mikroplast, følge en plastkildes reisevei fra store plastbiter til mikroplast, samt diskutere mulige tiltak for å begrense bruk av plast. Aktiviteten danner grunnlag for podcasten de skal lage som etterarbeid på skolen.

 

 

Aktivitet 3: Mikroplast på lab 2 - Undersøke prøver i stereolupe med fluorescens
Elevene blir kjent med avansert, moderne lab-utstyr. De bruker stereoluper med Nightsea fluorecsens og undersøker prøvene sine for mikroplast. Ved bruk av stativ for mobiltelefon på stereolupen tar elevene egne bilder og dokumenterer resultatene.

 

I etterarbeidet skal elevene lage podcast om sin kilde til mikroplast.

 

Elevene jobber i grupper på 3 eller 4 under hele modulen, sett bort fra forarbeidet. En kan beholde samme gruppesammensetning hele veien.

 

Modulen er laget i Ringsaker med fokus på ferskvannskilder i nærmiljøet, men kan tilpasses kystnære Newton-rom med å bruke saltvann som kilde.