criteria.jpg

Nasze Zasady

Celem edukacji w Pracowni Newton Room jest poszerzenie wiedzy umiejętności uczniów i dostarczenie im nowych doświadczeń edukacyjnych. 

 Teaching principles_ppt.png

 

Aby osiągnąć te cele, w Pracowniach Newtona stosujemy poniższe zasady.

 

Praktyczne, zróżnicowane i poznawcze metody pracy

 

 • Praktyczne – Edukacja w Pracowniach Newton Room powinna koncentrować się na praktycznych ćwiczeniach, w trakcie których uczniowie mają dostęp do konkretnych materiałów i sprzętu, które ułatwiają realizację celów edukacyjnych. Sprzęt często różni się od sprzętu spotykanego w tradycyjnych klasach szkolnych. W Pracowni Newton Room jest wystarczająco dużo zasobów dla każdego. Wszyscy uczniowie powinni być aktywni i zdobywać praktyczne umiejętności. Aktywność uczniów obejmuje również czynny udział w dyskusjach lub rozmowach. Ćwiczenia praktyczne zostały tak opracowane, aby umożliwić osiągnięcie celów nauczania przez uczniów.

 

 • Zróżnicowanie – Edukacja w Pracowni Newton Room powinna być zróżnicowana pod względem metod, sprzętu, zadań i miejsca pracy. Zróżnicowanie w trakcie zajęć zapewni uczniom osiągnięcie pozytywnych wyników w nauce, niezależnie od ich początkowego poziomu wiedzy i motywacji.

 

 • Poznawanie – Zadania rozwiązywane w Pracowni Newton Room powinny być zadaniami, które są przystępne dla ogółu uczniów, ale również mogą stanowić punkt wyjścia do bardziej skomplikowanych rozważań dla uczniów szczególnie zdolnych. Takie zadania mają charakter poznawczy i do ich rozwiązania można zastosować wiele różnych strategii. Uczniowie mogą stawiać sobie własne wyzwania i tworzyć własne strategie, gromadzić informacje i przeprowadzać analizy. W Pracowni Newton Room uczniowie pracują nad rozwiązywaniem problemów. Mają dość czasu na zaspokajanie swojej ciekawości i rozmowy na temat strategii rozwiązania problemu.

Dyskusja, rozmowa i refleksja

Ważnym czynnikiem w procesie pogłębionej edukacji jest produktywny dialog pomiędzy nauczycielem Newton a uczniami, a także pomiędzy samymi uczniami. W Pracowni Newton Room jest dość czasu na to, by umożliwić uczniom stosowanie terminologii naukowej, przedstawianie argumentów, refleksję i wybór strategii rozwiązania problemu. Korzystanie z terminologii naukowej jest ważne w procesie uczenia się. Uczniowie aktywnie uczestniczą w dyskusjach, zaś dobrze zaplanowana dyskusja może pełnić funkcję ćwiczenia w module Newton. Konstruktywna rozmowa z uczniami pomaga nauczycielowi Newton zapewnić skuteczność procesu nauczania i wypracowywać wraz z uczniami wspólne wnioski.  

 

Współpraca i praca zespołowa   

W Pracowniach Newton Room uczniowie współpracują ze sobą. Współpraca jest umiejętnością, która przyda się w przyszłości, dlatego też w Pracowni Newton Room uczniowie zawsze pracują w grupach lub w parach. Interakcje i rozmowy sprzyjają uczeniu się. Nauczyciel Newton wspiera pozytywne interakcje, stawiając jasne zadania i podając wytyczne służące nawiązaniu dobrych relacji w czasie pracy w grupie. 

Adekwatność zdobywanej wiedzy ma kluczowe znaczenie w wielu aspektach edukacji w Pracowni Newton Room. 

 • Zgodność z programem nauczania – wszystkie moduły w Pracowni Newton Room są osadzone w ogólnokrajowym programie nauczania.

 

 • Znaczenie dla lokalnej społeczności i lokalnego przemysłu – wiele modułów jest ściśle powiązanych z lokalną społecznością – otoczenie biznesowe, środowisko naturalne itp.

 

 • Przydatność w życiu uczniów i poszerzanie kapitału ich wiedzy – edukacja w Pracowni Newton Room powinna być powiązana z prawdziwymi problemami i zagadnieniami, które są znane uczniom. Uczestnicy powinni być w stanie postrzegać dane czynności, jako użyteczne i ważne dla nich.

 

 • Wymagany sprzęt – sprzęt używany do ćwiczeń w Pracowni Newton Room powinien być odpowiednio dobrany i umożliwiać osiąganie celów edukacyjnych.

 

 • Znaczenie dla przyszłości – uczniów będzie się zachęcać do ćwiczenia umiejętności istotnych dla ich przyszłości, takich jak łączenie wiedzy z różnych źródeł/zasobów, interpretacja danych, krytyczne myślenie i rozwiązywanie dylematów moralnych, stosowanie metod naukowych i naukowego sposobu myślenia, rozwiązywanie problemów związanych technologią cyfrową , zrozumienie powiązania pomiędzy tematami / obszarami tematycznymi, umiejętności społeczne.

Jakość w Pracowni Newton Room powinna mieć następującą formę:

 • Jakość w edukacji – należy koncentrować się na tym, aby edukacja w Pracowni Newton Room była najwyższej jakości. Naszym celem jest zapewnienie wzorowej edukacji. Oznacza to, że nauczyciel Newton podkreśla znaczenie doboru właściwych treści i przyjęcia dobrych celów dydaktycznych, metod wdrażania i oceniania. Nasze plany modułów są zatwierdzone pod kątem jakości.

 

 • Jakość w obiektach – wizualnie i fizycznie Pracownie Newtona powinny wyglądać jak atrakcyjne środowisko do nauki.  Pracownia Newton Room to miejsce inspiracji. Sprzęt i konkretne materiały powinny być dostosowane do tematu i interesujące.

 

 • Jakość zarządzania i sieci – działalność Pracowni Newton Room powinna być realizowana przy sprawnej współpracy z lokalnymi władzami. Szeroko rozumiane dobre warunki  nauki zapewniają lepszą edukację.
Updated